Bảng giá đặc sản

TT

Danh mục

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (vnđ)

01

Yến đảo Hội An nguyên tổ

gr

100

5.800.000

02

Yến đảo Hội An rút lông

gr

100

6.200.000

03

Yến đảo Khánh Hòa nguyên tổ

gr

100

3.500.000

04

Yến đảo Khánh Hòa rút lông

gr

100

4.000.000

05

Yến nuôi Khánh Hòa nguyên tổ

gr

100

3.500.000

06

Yến nuôi Khánh Hòa tinh chế

gr

100

2.500.000

07

Vi cá mập đuôi loại 1

kg

01

19.500.000

08

Vi cá mập

kg

01

17.000.000

09

Vi cá ký

kg

01

13.500.000

10

Vi cá thành phẩm

kg

01

10.000.000

11

Mực khô câu 15 – 16 con

kg

01

950.000

12

Mực 1 nắng đặc biệt

kg

01

550.000

13

Mực 1 nắng thường

kg

01

450.000

14

Cá thu sương 1 nắng

kg

01

360.000

15

Cá mú 1 nắng

kg

01

320.000

16

Cá đù 1 nắng

kg

01

200.000

17

Cá sặc 1 nắng

kg

01

360.000

18

Cá nhồng xiên que

kg

01

180.000

19

Chả mực đặc biệt

kg

01

450.000

20

Mực cơm muối

kg

01

220.000

21

Cá đù tẩm

kg

01

240.000

22

Cá đét khô

kg

01

220.000

23

Cá kèo khô

kg

01

200.000

24

Cá hố khô

kg

01

220.000

25

Cá nục khô

kg

01

100.000

26

Cá cơm rim xuất khẩu

kg

01

300.000

27

Cá chỉ vàng xuất khẩu

kg

01

180.000 đến 200.000

28

Cá bò tẩm xuất khẩu

kg

01

280.000

29

Cá bò tẩm

kg

01

200.000

30

Cá đét (lươn biển) tẩm

kg

01

240.000

31

Vi cá đuối xuất khẩu

kg

01

240.000

32

Cá cơm khô rút xương

kg

01

380.000

33

Cá cơm khô không đầu

kg